Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VOOR LEVERANCIERS EN KLANTEN

 1. Algemeen

PPP-APS Group N.V., met maatschappelijke zetel te Ondernemingsstraat 11, 2500 Lier, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0502.276.787 (“wij” of “ons”) hecht veel belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze leveranciers, klanten, consultants, bezoekers van onze website en prospecten. Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u ermee akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Wij respecteren uw privacy en gaan daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om. Hierbij houden we ons aan de huidige privacywetgeving en eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (internationaal “General Data Protection Regulation” genoemd) (“AVG”).

Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig, bewaren deze gegevens niet langer dan nodig en wettelijk toegestaan, beperken de toegang tot gegevens, verstrekken geen informatie aan derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn en streven ernaar onze instellingen en functies maximaal privacy vriendelijk in te richten.

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens kunnen verwerken en welke rechten u heeft.

In het kader van deze Privacyverklaring hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • AVG: betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het vrije verkeer van die gegevens die in werking treedt op 25 mei 2018.
 • Betrokkene(n): betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben. In het kader van deze Privacyverklaring zijn de Betrokkenen degenen die zijn uiteengezet in artikel 2 van deze Privacyverklaring.
 • Gegevensbeschermingsautoriteit: betekent elke door de tot de Europese Unie behorende lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde Toezichthoudende Overheid voor de Verwerking van Persoonsgegevens. In België is dit de, bij Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, opgerichte Gegevensbeschermingsautoriteit, opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 • Persoonsgegevens: betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “Betrokkene(n)”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Privacyverklaring”: betekent deze verklaring.
 1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens van volgende Betrokkenen:

 • Klanten;
 • Leveranciers;
 • Prospecten ;
 • Bezoekers van onze website ;
 • U vult het contactformulier in op de website ;
 • U bezorgt gegevens in het kader van een beurs of evenement.

(de “Betrokkenen”)

 1. Algemene beginselen van verwerking

Persoonsgegevens moeten:

 • worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de Betrokkenen rechtmatig, behoorlijk en transparant is (‘rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie’);
 • worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt (‘doelbinding’);
 • toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (‘relevante hoeveelheid gegevens’);
 • juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd (‘juistheid’);
 • niet langer worden bewaard – in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkenen te identificeren – dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt (‘opslagbeperking’);
 • door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (‘integriteit en vertrouwelijkheid’).
 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?

Uw Persoonsgegevens kunnen (a) door u aan ons verstrekt worden, (b) ontvangen hebben op een geautomatiseerde wijze, (c) worden verstrekt door derde partijen. In principe bezorgt u uw Persoonsgegevens aan ons op vrijwillige basis. Evenwel zijn er Persoonsgegevens die we nodig hebben om onze diensten te leveren of is het vereist bij wet.

  1. Persoonsgegevens door u aan ons verstrekt

Volgende Persoonsgegevens kunnen door u aan ons verstrekt worden:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, woonadres, email, foto, gsm nummer, gebruikersnamen, IP-adres, en andere contactinformatie, indien u gebruikt maakt van onze online diensten, inlogt op ons Wi-Fi netwerk, of ons telefonisch contacteert;
 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer;
 • Persoonlijke kenmerken: burgerlijke staat (gehuwd, samenlevingscontract), geboortedatum –en plaats, geslacht, nationaliteit;
 • Vrijetijdsbesteding en interesses: hobby’s, interesses, vrijetijdsbesteding;
 • Beeldopnamen;
  1. Persoonsgegevens die wij ontvangen hebben op een geautomatiseerde wijze

We kunnen geautomatiseerde technologie gebruiken om informatie via uw computersysteem of mobiele apparaat te verzamelen wanneer u ons kantoor of website bezoekt.

Volgende Persoonsgegevens kunnen we ontvangen op geautomatiseerde wijze:

 • IP-adres, surfgedrag;
 • Uw elektronische locatiegegevens, voor zover u uw locatievoorziening heeft ingeschakeld;

Voor de meeste mobiele apparaten en computersystemen wordt u gevraagd om toestemming te geven aan ons om deze informatie te verwerken. U kunt uw toestemming intrekken om deze informatie te verzamelen via de instellingen van het apparaat of de webbrowser.

  1. Persoonsgegevens die door derde partijen worden verstrekt

Wij kunnen Persoonsgegevens van u ontvangen via derde partijen, waaronder openbare databanken, sociale mediaplatformen (Facebook, Instagram,..), Google Analytics of marketing bedrijven. We kunnen ook Persoonsgegevens ontvangen die openbaar beschikbaar zijn.

 1. Voor welke doeleinden verwerken we Persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis hiervoor?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om onze diensten te verlenen en uw bestellingen te leveren:
 • Uitvoeren van uw verzoeken en bestellingen, doorvoeren van betalingen voor onze producten en diensten;
 • Met u communiceren over uw bestellingen, aankopen, verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • Online diensten aanbieden, waaronder onze website.
  1. Om onze producten op de markt te brengen, verbeteren van onze diensten en de volgende gerechtvaardigde commerciële belangen:
 • U informeren over onze producten en diensten, aanbiedingen, promoties of speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven die u kunnen interesseren;
 • Informatie verzamelen om onze dienstverlening te verbeteren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, onderzoek naar gedrag van onze consumenten om de efficiëntie van onze verkoop en marketingcampagnes na te gaan;
  1. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en volgende gerechtvaardigde belangen:
 • U beschermen tegen en identificeren ter voorkoming van fraude en andere criminaliteit, claims en andere aansprakelijkheden;
 • Handhaving van juridische vorderingen;
 • Fysieke veiligheid, IT-en netwerkbeveiliging;
 • Monitoren en verslag uitbrengen over compliance issues.
 1. Gegevens van minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar) en gegevens over uw gezondheid

Wij verzamelen of verwerken nooit bewust Persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, website,…. van ons te gebruiken om daarna de rechten m.b.t. de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

 1. Wie zijn de verwerkers en de ontvangers van uw Persoonsgegevens?

Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens zijn mensen van onze eigen organisatie betrokken en

kunnen derde partijen betrokken zijn.

Wij verkopen geen Persoonsgegevens en delen enkel Persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met dienstverleners waarop wij beroep doen voor het uitvoeren van bestellingen, het bieden van IT-diensten.

Wij kunnen, om strategische of andere zakelijke redenen, beslissen om onze onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen. Als onderdeel van die verkoop of overdracht, kunnen we informatie die we hebben verzameld en opgeslagen, inclusief Persoonsgegevens, doorgeven aan iedereen die betrokken is bij de verkoop of overdracht.

In alle gevallen hebben wij het recht om uw Persoonsgegevens te verstekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

 1. Hoe worden uw Persoonsgegevens beveiligd?

Wij treffen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk

nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zal u door ons onverwijld worden geïnformeerd over het incident en de maatregelen die door ons werden genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Indien u toch de indruk zou hebben dat uw Persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het volgende e-mailadres:  BartS@ppp-apsgroup.be .

 1. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan, voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

 1. 10.Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen?

Op basis van de AVG heeft u onderstaande rechten:

 • Recht op inzage in uw Persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen;
 • Recht op verbetering, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens indien deze niet accuraat zouden blijken;
 • Recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens, van zodra er geen rechtmatige grond meer is om deze te verwerken;
 • Recht op het beperken van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw Persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik wil maken van één van deze rechten, dan kan u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen, via het volgende e-mailadres:  BartS@ppp-apsgroup.be .

Om zeker te weten dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk de persoon is die hij of zij zegt te zijn, kan gevraagd worden om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, waarbij u uw pasfoto en rijksregisternummer heeft afgedekt.

Na ontvangst van een verzoek, volgt een belangenafweging en wordt beoordeeld of aan het verzoek

kan en mag worden voldaan, waarna in principe binnen maximaal dertig dagen een reactie op uw verzoek zal worden gegeven.

Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mogen wij een redelijke vergoeding aanrekenen of kunnen wij het verzoek weigeren.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kan u bezwaar maken bij Bart Stokmans, BartS@ppp-apsgroup.be .

Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 1. 11.Wordt geautomatiseerde besluitvorming toegepast?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Wij stellen als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming.

12. Wijziging en akkoord met Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring op elk moment met onmiddellijke ingang wijzigen om te kunnen blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving, of aan gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de toepasselijke reglementering. De meest recente versie van de Privacyverklaring wordt steeds op onze website geplaatst. Daarom is het aangewezen om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen op de website.

13. Contact / vragen

Wanneer u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kan u contact opnemen met:

Bart Stokmans

Ondernemersstraat 11

2500 Lier

België

BartS@ppp-apsgroup.be

03/488 44 00

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op 20 februari 2020.

NIEUWSBRIEF

> Blijf geinformeerd